1
Ἐπειδὴ
G1894
Parce qu'
Conj
ἐπλήρωσεν
G4137
il acheva (accomplit)
V-AIA-3S
πάντα
G3956
toutes
Adj-ANP
τὰ
G3588
les
Art-ANP
ῥήματα
G4487
reima (paroles vivantes)
N-ANP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
εἰς
G1519
en
Prep
τὰς
G3588
les
Art-AFP
ἀκοὰς
G189
oreilles
N-AFP
τοῦ
G3588
du
Art-GMS
λαοῦ
G2992
peuple
N-GMS
εἰσῆλθεν
G1525
il entra
V-AIA-3S
εἰς
G1519
dans
Prep
Καφαρναούμ
G2584
Kapharnaoum (Capernaüm)
N-AFS
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ἐγένετο
G1096
il arriva
V-AIM-3S
ἐν
G1722
en
Prep
μιᾷ
G1520
une
Adj-DFS
τῶν
G3588
des
Art-GFP
ἡμερῶν
G2250
journées
N-GFP
διδάσκοντος
G1321
enseignant
V-PPA-GMS
αὐτοῦ
G846
lui
PPro-GM3S
τὸν
G3588
le
Art-AMS
λαὸν
G2992
peuple
N-AMS
ἐν
G1722
en
Prep
τῷ
G3588
le
Art-DNS
ἱερῷ
G2411
temple
N-DNS
καὶ
G2532
et
Conj
εὐαγγελιζομένου
G2097
évangélisant (annonçant la bonne nouvelle)
V-PPM-GMS
ἐπέστησαν
G2186
apparurent
V-AIA-3P
οἱ
G3588
les
Art-NMP
ἀρχιερεῖς
G749
chefs prêtres
N-NMP
καὶ
G2532
et
Conj
οἱ
G3588
les
Art-NMP
γραμματεῖς
G1122
grammateux (secrétaires, scribes)
N-NMP
σὺν
G4862
avec
Prep
τοῖς
G3588
les
Art-DMP
πρεσβυτέροις
G4245
anciens
Adj-DMP
1
Καὶ
G2532
et
Conj
εὐθὺς
G2112
aussitôt
Adv
πρωῒ
G4404
matinalement
Adv
συμβούλιον
G4824
un conseil
N-ANS
ποιήσαντες
G4160
ayant fait
V-APA-NMP
οἱ
G3588
les
Art-NMP
ἀρχιερεῖς
G749
chefs prêtres
N-NMP
μετὰ
G3326
avec
Prep
τῶν
G3588
les
Art-GMP
πρεσβυτέρων
G4245
anciens
Adj-GMP
καὶ
G2532
et
Conj
γραμματέων
G1122
grammateys (scribes)
N-GMP
καὶ
G2532
et
Conj
ὅλον
G3650
entier
Adj-NNS
τὸ
G3588
le
Art-NNS
συνέδριον
G4892
synedrion (sanhédrin)
N-NNS
δήσαντες
G1210
ayant lié
V-APA-NMP
τὸν
G3588
lui
Art-AMS
Ἰησοῦν
G2424
Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-AMS
ἀπήνεγκαν
G667
ils emmenèrent
V-AIA-3P
καὶ
G2532
et
Conj
παρέδωκαν
G3860
livrèrent
V-AIA-3P
Πιλάτῳ
G4091
à Pilatos (Pilate)
N-DMS
1
Μετὰ
G3326
Après
Prep
ταῦτα
G3778
ces (choses)
DPro-ANP
εἶδον
G3708
j'ai vu
V-AIA-1S
ἄλλον
G243
un autre
Adj-AMS
ἄγγελον
G32
ange (messager)
N-AMS
καταβαίνοντα
G2597
descendant (fondant)
V-PPA-AMS
ἐκ
G1537
hors
Prep
τοῦ
G3588
du
Art-GMS
οὐρανοῦ
G3772
ciel
N-GMS
ἔχοντα
G2192
ayant
V-PPA-AMS
ἐξουσίαν
G1849
autorité
N-AFS
μεγάλην
G3173
grande
Adj-AFS
καὶ
G2532
et
Conj

G3588
la
Art-NFS
γῆ
G1093
terre
N-NFS
ἐφωτίσθη
G5461
fut illuminée (brilla)
V-AIP-3S
ἐκ
G1537
sortant
Prep
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
δόξης
G1391
gloire
N-GFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
1
Παρῆσαν
G3918
Etaient présents
V-IIA-3P
δέ
G1161
maintenant
Conj
τινες
G5100
certains
IPro-NMP
ἐν
G1722
en
Prep
αὐτῷ
G846
le même
PPro-DM3S
τῷ
G3588
(le)
Art-DMS
καιρῷ
G2540
kairos (temps, saison, moment)
N-DMS
ἀπαγγέλλοντες
G518
racontant
V-PPA-NMP
αὐτῷ
G846
à lui
PPro-DM3S
περὶ
G4012
sur
Prep
τῶν
G3588
les
Art-GMP
Γαλιλαίων
G1057
Galiléens
N-GMP
ὧν
G3739
dont
RelPro-GMP
τὸ
G3588
le
Art-ANS
αἷμα
G129
sang
N-ANS
Πιλᾶτος
G4091
Pilatus (Pilate)
N-NMS
ἔμιξεν
G3396
avait mêlé
V-AIA-3S
μετὰ
G3326
avec
Prep
τῶν
G3588
les
Art-GFP
θυσιῶν
G2378
sacrifices
N-GFP
αὐτῶν
G846
d'eux
PPro-GM3P
1
Καὶ
G2532
et
Conj
εἰσελθὼν
G1525
étant entré
V-APA-NMS
διήρχετο
G1330
il traversait
V-IIM/P-3S
τὴν
G3588
(la)
Art-AFS
Ἰεριχώ
G2410
Ieriho (Iericho, Jéricho)
N-AFS
1
Καὶ
G2532
et
Conj
συνάγονται
G4863
se rassemblèrent
V-PIM/P-3P
πρὸς
G4314
vers
Prep
αὐτὸν
G846
lui
PPro-AM3S
οἱ
G3588
les
Art-NMP
Φαρισαῖοι
G5330
Paroushim (Pharisaios, Pharisiens)
N-NMP
καί
G2532
et
Conj
τινες
G5100
certains
IPro-NMP
τῶν
G3588
des
Art-GMP
γραμματέων
G1122
grammateys (scribes)
N-GMP
ἐλθόντες
G2064
étant venus
V-APA-NMP
ἀπὸ
G575
depuis
Prep
Ἱεροσολύμων
G2414
Ieroushalaîm (Ierosolyma, Jérusalem)
N-GNP
1
Ἦν
G1510
Était
V-IIA-3S
δὲ
G1161
maintenant
Conj
τὸ
G3588
la
Art-NNS
πάσχα
G3957
Pessah (Pascha, Pâque)
N-NNS
καὶ
G2532
et
Conj
τὰ
G3588
les
Art-NNP
ἄζυμα
G106
azymos (azymes)
Adj-NNP
μετὰ
G3326
après
Prep
δύο
G1417
deux
Adj-AFP
ἡμέρας
G2250
journées
N-AFP
καὶ
G2532
et
Conj
ἐζήτουν
G2212
cherchaient
V-IIA-3P
οἱ
G3588
les
Art-NMP
ἀρχιερεῖς
G749
chefs prêtres
N-NMP
καὶ
G2532
et
Conj
οἱ
G3588
les
Art-NMP
γραμματεῖς
G1122
grammateys (scribes)
N-NMP
πῶς
G4459
comment
Adv
αὐτὸν
G846
lui
PPro-AM3S
ἐν
G1722
en
Prep
δόλῳ
G1388
ruse
N-DMS
κρατήσαντες
G2902
ayant saisi
V-APA-NMP
ἀποκτείνωσιν
G615
qu'ils tuent
V-ASA-3P
1
Ἐγένετο
G1096
Il arriva
V-AIM-3S
δὲ
G1161
maintenant
Conj
ἐν
G1722
en
Prep
ταῖς
G3588
les
Art-DFP
ἡμέραις
G2250
journées
N-DFP
ἐκείναις
G1565
celles-ci
DPro-DFP
ἐξῆλθεν
G1831
sortit
V-AIA-3S
δόγμα
G1378
un dogma (rare, décret, édit, ordonnance)
N-NNS
παρὰ
G3844
de
Prep
Καίσαρος
G2541
Kaisar (César)
N-GMS
Αὐγούστου
G828
Augustos (rare, unique, Auguste)
N-GMS
ἀπογράφεσθαι
G583
pour recenser (rare, inscrire)
V-PNM/P
πᾶσαν
G3956
toute
Adj-AFS
τὴν
G3588
la
Art-AFS
οἰκουμένην
G3625
terre habitée (non barbare, l'empire)
N-AFS
1
Ἐγένετο
G1096
Il arriva
V-AIM-3S
δὲ
G1161
maintenant
Conj
ἐν
G1722
en
Prep
σαββάτῳ
G4521
un shabat (sabbat)
N-DNS
διαπορεύεσθαι
G1279
traverser (rare)
V-PNM/P
αὐτὸν
G846
lui
PPro-AM3S
διὰ
G1223
à travers
Prep
σπορίμων
G4702
champs en graines (rare)
Adj-GNP
καὶ
G2532
et
Conj
ἔτιλλον
G5089
arrachaient
V-IIA-3P
οἱ
G3588
les
Art-NMP
μαθηταὶ
G3101
disciples
N-NMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
καὶ
G2532
et
Conj
ἤσθιον
G2068
mangeaient
V-IIA-3P
τοὺς
G3588
les
Art-AMP
στάχυας
G4719
épis (rare)
N-AMP
ψώχοντες
G5597
froissant dans (rare, unique, frictionnant)
V-PPA-NMP
ταῖς
G3588
les
Art-DFP
χερσίν
G5495
mains
N-DFP
1
Συνκαλεσάμενος
G4779
Ayant rassemblé
V-APM-NMS
δὲ
G1161
maintenant
Conj
τοὺς
G3588
les
Art-AMP
δώδεκα
G1427
douze
Adj-AMP
ἔδωκεν
G1325
il donna
V-AIA-3S
αὐτοῖς
G846
à eux
PPro-DM3P
δύναμιν
G1411
une puissance
N-AFS
καὶ
G2532
et
Conj
ἐξουσίαν
G1849
une autorité
N-AFS
ἐπὶ
G1909
sur
Prep
πάντα
G3956
tous
Adj-ANP
τὰ
G3588
les
Art-ANP
δαιμόνια
G1140
daimonion (démons)
N-ANP
καὶ
G2532
et
Conj
νόσους
G3554
les maladies
N-AFP
θεραπεύειν
G2323
pour therapeyo (guérir)
V-PNA
1
Ἐν
G1722
en
Prep
οἷς
G3739
ces (choses)
RelPro-DNP
ἐπισυναχθεισῶν
G1996
s'étant rassemblées
V-APP-GFP
τῶν
G3588
les
Art-GFP
μυριάδων
G3461
myriades
N-GFP
τοῦ
G3588
du (de la)
Art-GMS
ὄχλου
G3793
foule
N-GMS
ὥστε
G5620
en sorte qu'
Conj
καταπατεῖν
G2662
à piétiner
V-PNA
ἀλλήλους
G240
les uns les autres
RecPro-AMP
ἤρξατο
G756
il commença
V-AIM-3S
λέγειν
G3004
à dire
V-PNA
πρὸς
G4314
vers
Prep
τοὺς
G3588
les
Art-AMP
μαθητὰς
G3101
disciples
N-AMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
πρῶτον
G4412
(en) premier
Adv-S
Προσέχετε
G4337
Prenez garde
V-PMA-2P
ἑαυτοῖς
G1438
pour vous-mêmes
RefPro-DM3P
ἀπὸ
G575
depuis (à)
Prep
τῆς
G3588
la (le)
Art-GFS
ζύμης
G2219
zyme (levain, ferveur)
N-GFS
ἥτις
G3748
laquelle (lequel)
RelPro-NFS
ἐστὶν
G1510
est
V-PIA-3S
ὑπόκρισις
G5272
ypokrisis (hypocrisie, dissimulation)
N-NFS
τῶν
G3588
des
Art-GMP
Φαρισαίων
G5330
Peroushîm (Pharisaios, Pharisiens)
N-GMP
1
Ἦσαν
G1510
Etaient
V-IIA-3P
δὲ
G1161
maintenant
Conj
αὐτῷ
G846
à lui
PPro-DM3S
ἐγγίζοντες
G1448
s'approchant
V-PPA-NMP
πάντες
G3956
tous
Adj-NMP
οἱ
G3588
les
Art-NMP
τελῶναι
G5057
collecteurs de taxes (publicains)
N-NMP
καὶ
G2532
et
Conj
οἱ
G3588
les
Art-NMP
ἁμαρτωλοὶ
G268
pécheurs
Adj-NMP
ἀκούειν
G191
écouter
V-PNA
αὐτοῦ
G846
lui
PPro-GM3S
1
Ἔλεγεν
G2036
Il disait
V-IIA-3S
δὲ
G1161
maintenant
Conj
παραβολὴν
G3850
une parabolei (parabole)
N-AFS
αὐτοῖς
G846
à eux
PPro-DM3P
πρὸς
G4314
pour
Prep
τὸ
G3588
(le)
Art-ANS
δεῖν
G1163
falloir
V-PNA
πάντοτε
G3842
toujours
Adv
προσεύχεσθαι
G4336
prier
V-PNM/P
αὐτοὺς
G846
eux
PPro-AM3P
καὶ
G2532
et
Conj
μὴ
G3361
pas
Adv
ἐνκακεῖν
G1573
perdre courage (se relâcher)
V-PNA
1
Καὶ
G2532
et
Conj
εἰσῆλθεν
G1525
il entra
V-AIA-3S
πάλιν
G3825
encore
Adv
εἰς
G1519
dans
Prep
τὴν
G3588
la
Art-AFS
συναγωγήν
G4864
synagoge (synagogue, assemblée)
N-AFS
καὶ
G2532
et
Conj
ἦν
G1510
était
V-IIA-3S
ἐκεῖ
G1563

Adv
ἄνθρωπος
G444
un humain
N-NMS
ἐξηραμμένην
G3583
desséchée (parfait)
V-RPM/P-AFS
ἔχων
G2192
ayant
V-PPA-NMS
τὴν
G3588
la
Art-AFS
χεῖρα
G5495
main
N-AFS
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ἐξῆλθεν
G1831
il sortit
V-AIA-3S
ἐκεῖθεν
G1564
de là
Adv
καὶ
G2532
et
Conj
ἔρχεται
G2064
il vient
V-PIM/P-3S
εἰς
G1519
dans
Prep
τὴν
G3588
la
Art-AFS
πατρίδα
G3968
patrida (patrie)
N-AFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
καὶ
G2532
et
Conj
ἀκολουθοῦσιν
G190
suivent
V-PIA-3P
αὐτῷ
G846
lui
PPro-DM3S
οἱ
G3588
les
Art-NMP
μαθηταὶ
G3101
disciples
N-NMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
1
Καὶ
G2532
Et
Conj
ἐκεῖθεν
G1564
de là
Adv
ἀναστὰς
G450
s'étant levé
V-APA-NMS
ἔρχεται
G2064
il vient
V-PIM/P-3S
εἰς
G1519
dans
Prep
τὰ
G3588
les
Art-ANP
ὅρια
G3725
régions
N-ANP
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
Ἰουδαίας
G2449
Iehouda (Ioudaia, Judée)
N-GFS
καὶ
G2532
et
Conj
πέραν
G4008
de l'autre coté
Prep
τοῦ
G3588
du
Art-GMS
Ἰορδάνου
G2446
Iarden (Iordaneis, Jourdain)
N-GMS
καὶ
G2532
et
Conj
συμπορεύονται
G4848
font route (rare)
V-PIM/P-3P
πάλιν
G3825
encore
Adv
ὄχλοι
G3793
foules
N-NMP
πρὸς
G4314
vers
Prep
αὐτόν
G846
lui
PPro-AM3S
καὶ
G2532
et
Conj
ὡς
G5613
comme
Adv
εἰώθει
G1486
coutume (rare)
V-LIA-3S
πάλιν
G3825
encore
Adv
ἐδίδασκεν
G1321
il enseignait
V-IIA-3S
αὐτούς
G846
eux
PPro-AM3P
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ἐκπορευομένου
G1607
sortant
V-PPM/P-GMS
αὐτοῦ
G846
lui
PPro-GM3S
ἐκ
G1537
hors
Prep
τοῦ
G3588
du
Art-GNS
ἱεροῦ
G2411
temple
N-GNS
λέγει
G3004
dit
V-PIA-3S
αὐτῷ
G846
à lui
PPro-DM3S
εἷς
G1520
un
Adj-NMS
τῶν
G3588
des
Art-GMP
μαθητῶν
G3101
disciples
N-GMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
Διδάσκαλε
G1320
Enseignant
N-VMS
ἴδε
G2400
vois
V-AMA-2S
ποταποὶ
G4217
quels (quelles)
IPro-NMP
λίθοι
G3037
pierres
N-NMP
καὶ
G2532
et
Conj
ποταπαὶ
G4217
quelles
IPro-NFP
οἰκοδομαί
G3619
constructions
N-NFP
1
Τότε
G5119
Alors
Adv
ὁμοιωθήσεται
G3666
ressemblera
V-FIP-3S

G3588
la (le)
Art-NFS
βασιλεία
G932
royaume
N-NFS
τῶν
G3588
des
Art-GMP
οὐρανῶν
G3772
cieux
N-GMP
δέκα
G1176
à dix
Adj-DFP
παρθένοις
G3933
vierges
N-DFP
αἵτινες
G3748
celles qui
RelPro-NFP
λαβοῦσαι
G2983
ayant pris
V-APA-NFP
τὰς
G3588
les
Art-AFP
λαμπάδας
G2985
lampadas (lampes)
N-AFP
ἑαυτῶν
G1438
d'elles
RefPro-GF3P
ἐξῆλθον
G1831
sortirent
V-AIA-3P
εἰς
G1519
dans
Prep
ὑπάντησιν
G5222
au-devant (rare)
N-AFS
τοῦ
G3588
de l'
Art-GMS
νυμφίου
G3566
époux (jeune marié)
N-GMS
1
Ἐπειδήπερ
G1895
Puisque (rare, unique, voyant cela)
Conj
πολλοὶ
G4183
nombreux
Adj-NMP
ἐπεχείρησαν
G2021
ont entrepris de (rare, cherché, pris en main)
V-AIA-3P
ἀνατάξασθαι
G392
composer (rare, unique, mettre en ordre)
V-ANM
διήγησιν
G1335
une narration (rare, unique, récit)
N-AFS
περὶ
G4012
à propos
Prep
τῶν
G3588
des
Art-GNP
πεπληροφορημένων
G4135
accomplis (rare, en pleine conviction)
V-RPM/P-GNP
ἐν
G1722
en (parmi)
Prep
ἡμῖν
G1473
nous
PPro-D1P
πραγμάτων
G4229
actes (événements, desseins)
N-GNP
1
Ἐν
G1722
en
Prep
ἔτει
G2094
année
N-DNS
δὲ
G1161
maintenant
Conj
πεντεκαιδεκάτῳ
G4003
quinzième (rare, unique)
Adj-DNS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
ἡγεμονίας
G2231
hegemonia (rare, unique, hégémonie, gouvernement)
N-GFS
Τιβερίου
G5086
de Tiberios (rare, unique, Tiberius, Tibère, empereur Romain)
N-GMS
Καίσαρος
G2541
Kaisar (César)
N-GMS
ἡγεμονεύοντος
G2230
étant gouverneur (rare)
V-PPA-GMS
Ποντίου
G4194
Pontios (rare, Pontius, Ponce, signifie de la mer)
N-GMS
Πιλάτου
G4091
Pilatos (Pilate, signifie armé d'une lance)
N-GMS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
Ἰουδαίας
G2449
Iehouda (Ioudai, Judée)
N-GFS
καὶ
G2532
et
Conj
τετρααρχοῦντος
G5075
étant tetraarcheo (rare, tétrarque, gouvernant un quart)
V-PPA-GMS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
Γαλιλαίας
G1056
Galil (Galilaia, Galilée)
N-GFS
Ἡρῴδου
G2264
Hirodis (Hérode)
N-GMS
Φιλίππου
G5376
Philippos (Philippe, signifie qui aime les chevaux)
N-GMS
δὲ
G1161
maintenant
Conj
τοῦ
G3588
le
Art-GMS
ἀδελφοῦ
G80
frère
N-GMS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
τετρααρχοῦντος
G5075
étant tétrarque
V-PPA-GMS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
Ἰτουραίας
G2484
Itouraia (rare, Iturée,région montagneuse à l'Est de Damas)
Adj-GFS
καὶ
G2532
et
Conj
Τραχωνίτιδος
G5139
de la Trachonitis (rare, unique, Trachonite, région rude au sud de Damas)
N-GFS
χώρας
G5561
région
N-GFS
καὶ
G2532
et
Conj
Λυσανίου
G3078
Lysanias (rare, unique)
N-GMS
τῆς
G3588
de l'
Art-GFS
Ἀβιληνῆς
G9
Abilini (rare, unique, entre le Liban et le mont Hermon)
N-GFS
τετρααρχοῦντος
G5075
étant tétrarque
V-PPA-GMS
1
Ἐγένετο
G1096
Il arriva
V-AIM-3S
δὲ
G1161
maintenant
Conj
ἐν
G1722
en
Prep
τῷ
G3588
ce que
Art-DNS
τὸν
G3588
le (la)
Art-AMS
ὄχλον
G3793
foule
N-AMS
ἐπικεῖσθαι
G1945
pour se presser contre
V-PNM/P
αὐτῷ
G846
lui
PPro-DM3S
καὶ
G2532
et
Conj
ἀκούειν
G191
pour écouter
V-PNA
τὸν
G3588
le
Art-AMS
λόγον
G3056
logos (concept exprimé en paroles)
N-AMS
τοῦ
G3588
de
Art-GMS
Θεοῦ
G2316
Dieu
N-GMS
καὶ
G2532
et
Conj
αὐτὸς
G846
lui
PPro-NM3S
ἦν
G1510
était
V-IIA-3S
ἑστὼς
G2476
se tenant (parfait)
V-RPA-NMS
παρὰ
G3844
près de
Prep
τὴν
G3588
la (le)
Art-AFS
λίμνην
G3041
lac
N-AFS
Γεννησαρέτ
G1082
de Gennesaret (Gennésareth)
N-GFS
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ἐγένετο
G1096
ill arriva
V-AIM-3S
ἐν
G1722
dans
Prep
τῷ
G3588
le (la)
Art-DMS
καθεξῆς
G2517
suite (rare, successivement)
Adv
καὶ
G2532
et
Conj
αὐτὸς
G846
lui
PPro-NM3S
διώδευεν
G1353
il passait (rare, voyageait)
V-IIA-3S
κατὰ
G2596
dehors
Prep
πόλιν
G4172
ville
N-AFS
καὶ
G2532
et
Conj
κώμην
G2968
village
N-AFS
κηρύσσων
G2784
proclamant (prêchant)
V-PPA-NMS
καὶ
G2532
et
Conj
εὐαγγελιζόμενος
G2097
évangélisant (annonçant la bonne nouvelle)
V-PPM-NMS
τὴν
G3588
la (le)
Art-AFS
βασιλείαν
G932
royaume
N-AFS
τοῦ
G3588
de
Art-GMS
Θεοῦ
G2316
Dieu
N-GMS
καὶ
G2532
et
Conj
οἱ
G3588
les
Art-NMP
δώδεκα
G1427
douze
Adj-NMP
σὺν
G4862
avec
Prep
αὐτῷ
G846
lui
PPro-DM3S
1
Φοβηθῶμεν
G5399
Craignons (ayons peur)
V-ASP-1P
οὖν
G3767
donc
Conj
μή
G3361
pas
Adv
ποτε
G4219
quand
Conj
καταλειπομένης
G2641
ayant quitté
V-PPM/P-GFS
ἐπαγγελίας
G1860
une promesse
N-GFS
εἰσελθεῖν
G1525
d'entrer
V-ANA
εἰς
G1519
en
Prep
τὴν
G3588
la (le)
Art-AFS
κατάπαυσιν
G2663
repos
N-AFS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
δοκῇ
G1380
s'imagine
V-PSA-3S
τις
G5100
quelqu'un
IPro-NMS
ἐξ
G1537
issu de
Prep
ὑμῶν
G4771
vous
PPro-G2P
ὑστερηκέναι
G5302
être dans le besoin
V-RNA
1
Μετὰ
G3326
Après
Prep
δὲ
G1161
maintenant
Conj
ταῦτα
G3778
ces (choses)
DPro-ANP
ἀνέδειξεν
G322
il désigna (rare, nomma, proclama)
V-AIA-3S

G3588
le
Art-NMS
Κύριος
G2962
Seigneur
N-NMS
καὶ
G2532
aussi
Conj
ἑτέρους
G2087
autres
Adj-AMP
ἑβδομήκοντα
G1440
septante (soixante-dix)
Adj-AMP
δύο
G1417
deux
Adj-AMP
καὶ
G2532
et
Conj
ἀπέστειλεν
G649
apostolla (envoya)
V-AIA-3S
αὐτοὺς
G846
eux
PPro-AM3P
ἀνὰ
G303
(par)
Adv
δύο
G1417
deux
Adj-AMP
δύο
G1417
deux
Adj-AMP
πρὸ
G4253
devant
Prep
προσώπου
G4383
la face
N-GNS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
εἰς
G1519
dans
Prep
πᾶσαν
G3956
toute
Adj-AFS
πόλιν
G4172
ville
N-AFS
καὶ
G2532
et
Conj
τόπον
G5117
endroit
N-AMS
οὗ
G3739

Adv
ἤμελλεν
G3195
il était presque
V-IIA-3S
αὐτὸς
G846
lui-même
PPro-NM3S
ἔρχεσθαι
G2064
à arriver
V-PNM/P
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ἐγένετο
G1096
il arriva
V-AIM-3S
ἐν
G1722
en
Prep
τῷ
G3588
l'
Art-DNS
εἶναι
G1510
être
V-PNA
αὐτὸν
G846
lui
PPro-AM3S
ἐν
G1722
en
Prep
τόπῳ
G5117
un endroit
N-DMS
τινὶ
G5100
certain
IPro-DMS
προσευχόμενον
G4336
priant
V-PPM/P-AMS
ὡς
G5613
comme
Adv
ἐπαύσατο
G3973
il avait terminé (cessé et achevé)
V-AIM-3S
εἶπέν
G2036
dit
V-AIA-3S
τις
G5100
un
IPro-NMS
τῶν
G3588
des
Art-GMP
μαθητῶν
G3101
disciples
N-GMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
πρὸς
G4314
vers
Prep
αὐτόν
G846
lui
PPro-AM3S
Κύριε
G2962
Seigneur
N-VMS
δίδαξον
G1321
enseigne
V-AMA-2S
ἡμᾶς
G1473
nous
PPro-A1P
προσεύχεσθαι
G4336
à prier
V-PNM/P
καθὼς
G2531
ainsi qu'
Adv
καὶ
G2532
aussi
Conj
Ἰωάννης
G2491
Iohanân (Ioannis, Jean)
N-NMS
ἐδίδαξεν
G1321
a enseigné
V-AIA-3S
τοὺς
G3588
les
Art-AMP
μαθητὰς
G3101
disciples
N-AMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
1
Καὶ
G2532
et
Conj
εἰσελθὼν
G1525
étant entré
V-APA-NMS
πάλιν
G3825
encore
Adv
εἰς
G1519
dans
Prep
Καφαρναοὺμ
G2584
Kapharnaoum (Capernaüm)
N-AFS
δι
G1223
à travers
Prep
ἡμερῶν
G2250
journées
N-GFP
ἠκούσθη
G191
il fut entendu
V-AIP-3S
ὅτι
G3754
qu'
Conj
ἐν
G1722
en
Prep
οἴκῳ
G3624
maison
N-DMS
ἐστίν
G1510
il est
V-PIA-3S
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ἐγένετο
G1096
il arriva
V-AIM-3S
ἐν
G1722
en
Prep
τῷ
G3588
le
Art-DNS
ἐλθεῖν
G2064
venir
V-ANA
αὐτὸν
G846
de lui
PPro-AM3S
εἰς
G1519
dans
Prep
οἶκόν
G3624
un(e) maison
N-AMS
τινος
G5100
d'un certain
IPro-GMS
τῶν
G3588
des
Art-GMP
ἀρχόντων
G758
chefs (magistrats)
N-GMP
τῶν
G3588
des
Art-GMP
Φαρισαίων
G5330
Peroushîm (Pharisaios, Pharisiens)
N-GMP
σαββάτῳ
G4521
pour shabat (sabbat)
N-DNS
φαγεῖν
G5315
manger
V-ANA
ἄρτον
G740
pain
N-AMS
καὶ
G2532
et
Conj
αὐτοὶ
G846
eux
PPro-NM3P
ἦσαν
G1510
étaient
V-IIA-3P
παρατηρούμενοι
G3906
observant
V-PPM-NMP
αὐτόν
G846
lui
PPro-AM3S
1
Ἔλεγεν
G2036
Il disait
V-IIA-3S
δὲ
G1161
maintenant
Conj
καὶ
G2532
aussi
Conj
πρὸς
G4314
vers
Prep
τοὺς
G3588
les
Art-AMP
μαθητάς
G3101
disciples
N-AMP
Ἄνθρωπός
G444
Un humain
N-NMS
τις
G5100
certain
IPro-NMS
ἦν
G1510
était
V-IIA-3S
πλούσιος
G4145
riche
Adj-NMS
ὃς
G3739
qui
RelPro-NMS
εἶχεν
G2192
avait
V-IIA-3S
οἰκονόμον
G3623
un intendant
N-AMS
καὶ
G2532
et
Conj
οὗτος
G3778
celui-ci
DPro-NMS
διεβλήθη
G1225
fut dénoncé (rare, unique)
V-AIP-3S
αὐτῷ
G846
à lui
PPro-DM3S
ὡς
G5613
comme
Adv
διασκορπίζων
G1287
dispersant (dissipant)
V-PPA-NMS
τὰ
G3588
les
Art-ANP
ὑπάρχοντα
G5225
étant possessions
V-PPA-ANP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
1
Εἶπεν
G2036
Dit
V-AIA-3S
δὲ
G1161
maintenant
Conj
πρὸς
G4314
vers
Prep
τοὺς
G3588
les
Art-AMP
μαθητὰς
G3101
disciples
N-AMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
Ἀνένδεκτόν
G418
Impossible (rare, unique, inadmissible, incroyable)
Adj-NNS
ἐστιν
G1510
il est
V-PIA-3S
τοῦ
G3588
(que)
Art-GNS
τὰ
G3588
les
Art-ANP
σκάνδαλα
G4625
scandales (occasions de chutes)
N-ANP
μὴ
G3361
pas
Adv
ἐλθεῖν
G2064
viennent
V-ANA
πλὴν
G4133
mais
Conj
οὐαὶ
G3759
hélas (malheur)
Int
δι
G1223
à travers
Prep
οὗ
G3739
qui
RelPro-GMS
ἔρχεται
G2064
elles arrivent
V-PIM/P-3S
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ἐξελθὼν
G1831
étant sorti
V-APA-NMS

G3588
lui
Art-NMS
Ἰησοῦς
G2424
Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-NMS
ἀπὸ
G575
depuis
Prep
τοῦ
G3588
le
Art-GNS
ἱεροῦ
G2411
temple
N-GNS
ἐπορεύετο
G4198
il partait
V-IIM/P-3S
καὶ
G2532
et
Conj
προσῆλθον
G4334
s'approchèrent
V-AIA-3P
οἱ
G3588
les
Art-NMP
μαθηταὶ
G3101
disciples
N-NMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
ἐπιδεῖξαι
G1925
pour montrer
V-ANA
αὐτῷ
G846
à lui
PPro-DM3S
τὰς
G3588
les
Art-AFP
οἰκοδομὰς
G3619
édifications (constructions réelles et métaphoriques)
N-AFP
τοῦ
G3588
du
Art-GNS
ἱεροῦ
G2411
temple
N-GNS
1
Πρεσβυτέρους
G4245
Anciens
Adj-AMP
τοὺς
G3588
ceux
Art-AMP
ἐν
G1722
en (parmi)
Prep
ὑμῖν
G4771
vous
PPro-D2P
παρακαλῶ
G3870
j'exhorte (s'il vous plaît, je supplie)
V-PIA-1S

G3588
l'
Art-NMS
συμπρεσβύτερος
G4850
ancien comme eux (rare, unique)
N-NMS
καὶ
G2532
et
Conj
μάρτυς
G3144
témoin
N-NMS
τῶν
G3588
des
Art-GNP
τοῦ
G3588
de
Art-GMS
Χριστοῦ
G5547
Christos (Christ)
N-GMS
παθημάτων
G3804
souffrances
N-GNP

G3588
celui
Art-NMS
καὶ
G2532
aussi
Conj
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
μελλούσης
G3195
étant presque
V-PPA-GFS
ἀποκαλύπτεσθαι
G601
apokalyptesai (être révélée)
V-PNM/P
δόξης
G1391
gloire
N-GFS
κοινωνός
G2844
communion
N-NMS
:
1
Ὁμοία
G3664
Semblable
Adj-NFS
γάρ
G1063
en effet
Conj
ἐστιν
G1510
est
V-PIA-3S

G3588
la (le)
Art-NFS
βασιλεία
G932
royaume
N-NFS
τῶν
G3588
des
Art-GMP
οὐρανῶν
G3772
cieux
N-GMP
ἀνθρώπῳ
G444
à un humain
N-DMS
οἰκοδεσπότῃ
G3617
chef de maison
N-DMS
ὅστις
G3748
qui
RelPro-NMS
ἐξῆλθεν
G1831
sortit
V-AIA-3S
ἅμα
G260
en même temps que
Prep
πρωῒ
G4404
le matin
Adv
μισθώσασθαι
G3409
embaucher (louer, rare)
V-ANM
ἐργάτας
G2040
ouvriers
N-AMP
εἰς
G1519
dans (pour)
Prep
τὸν
G3588
le
Art-AMS
ἀμπελῶνα
G290
vignoble
N-AMS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
1
Ἐγένοντο
G1096
Arrivèrent
V-AIM-3P
δὲ
G1161
maintenant
Conj
καὶ
G2532
aussi
Conj
ψευδοπροφῆται
G5578
faux prophètes
N-NMP
ἐν
G1722
en
Prep
τῷ
G3588
le
Art-DMS
λαῷ
G2992
peuple
N-DMS
ὡς
G5613
comme
Adv
καὶ
G2532
aussi
Conj
ἐν
G1722
en
Prep
ὑμῖν
G4771
vous
PPro-D2P
ἔσονται
G1510
seront
V-FIM-3P
ψευδοδιδάσκαλοι
G5572
faux enseignants
N-NMP
οἵτινες
G3748
lesquels
RelPro-NMP
παρεισάξουσιν
G3919
introduiront (rare, unique, apporteront secrètement)
V-FIA-3P
αἱρέσεις
G139
airesis (hérésies, sectes, partis)
N-AFP
ἀπωλείας
G684
de perdition (destruction)
N-GFS
καὶ
G2532
et
Conj
τὸν
G3588
celui
Art-AMS
ἀγοράσαντα
G59
ayant acheté
V-APA-AMS
αὐτοὺς
G846
eux
PPro-AM3P
δεσπότην
G1203
maître
N-AMS
ἀρνούμενοι
G720
reniant (niant)
V-PPM/P-NMP
ἐπάγοντες
G1863
faisant retomber sur (rare, menant)
V-PPA-NMP
ἑαυτοῖς
G1438
eux-mêmes
RefPro-DM3P
ταχινὴν
G5031
soudaine (rare)
Adj-AFS
ἀπώλειαν
G684
perdition (destruction)
N-AFS
1
Ἐν
G1722
en
Prep
ἐκείναις
G1565
celles-ci
DPro-DFP
ταῖς
G3588
les
Art-DFP
ἡμέραις
G2250
journées
N-DFP
πάλιν
G3825
encore
Adv
πολλοῦ
G4183
nombreux(se)
Adj-GMS
ὄχλου
G3793
foule
N-GMS
ὄντος
G1510
étant
V-PPA-GMS
καὶ
G2532
et
Conj
μὴ
G3361
pas
Adv
ἐχόντων
G2192
ayant
V-PPA-GMP
τί
G5101
qu'
IPro-ANS
φάγωσιν
G5315
ils mangent
V-ASA-3P
προσκαλεσάμενος
G4341
Ayant appelé
V-APM-NMS
τοὺς
G3588
les
Art-AMP
μαθητὰς
G3101
disciples
N-AMP
λέγει
G3004
il dit
V-PIA-3S
αὐτοῖς
G846
à eux
PPro-DM3P
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ἔλεγεν
G2036
il disait
V-IIA-3S
αὐτοῖς
G846
à eux
PPro-DM3P
Ἀμὴν
G281
Amen
Heb
λέγω
G3004
je dis
V-PIA-1S
ὑμῖν
G4771
à vous
PPro-D2P
ὅτι
G3754
que
Conj
εἰσίν
G1510
sont
V-PIA-3P
τινες
G5100
certains
IPro-NMP
ὧδε
G5602
ici
Adv
τῶν
G3588
des
Art-GMP
ἑστηκότων
G2476
se tenant là
V-RPA-GMP
οἵτινες
G3748
qui
RelPro-NMP
οὐ
G3756
pas
Adv
μὴ
G3361
pas (du tout)
Adv
γεύσωνται
G1089
goûteront
V-ASM-3P
θανάτου
G2288
mort
N-GMS
ἕως
G2193
jusqu'à
Conj
ἂν
G302
(ce qu')
Prtcl
ἴδωσιν
G3708
ils voient
V-ASA-3P
τὴν
G3588
la (le)
Art-AFS
βασιλείαν
G932
royaume
N-AFS
τοῦ
G3588
de
Art-GMS
Θεοῦ
G2316
Dieu
N-GMS
ἐληλυθυῖαν
G2064
étant venu(e)
V-RPA-AFS
ἐν
G1722
en
Prep
δυνάμει
G1411
puissance
N-DFS
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ὅτε
G3753
quand
Adv
ἐγγίζουσιν
G1448
ils approchent
V-PIA-3P
εἰς
G1519
vers
Prep
Ἱεροσόλυμα
G2414
Ieroushalaîm (Ierosolyma, Jérusalem)
N-ANP
εἰς
G1519
vers
Prep
Βηθφαγὴ
G967
Bethphagei (rare, Araméen pour maison des figues pas mûres, Bethpagé)
N-AFS
καὶ
G2532
et
Conj
Βηθανίαν
G963
Beithania (Bétahenie, Araméen pour maison des dattes)
N-AFS
πρὸς
G4314
vers
Prep
τὸ
G3588
le
Art-ANS
ὄρος
G3735
mont
N-ANS
τῶν
G3588
des
Art-GFP
Ἐλαιῶν
G1636
oliviers
N-GFP
ἀποστέλλει
G649
il envoie
V-PIA-3S
δύο
G1417
deux
Adj-AMP
τῶν
G3588
des
Art-GMP
μαθητῶν
G3101
disciples
N-GMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ἤρξατο
G756
il commença
V-AIM-3S
αὐτοῖς
G846
à eux
PPro-DM3P
ἐν
G1722
en
Prep
παραβολαῖς
G3850
parabolei (paraboles)
N-DFP
λαλεῖν
G2980
parler
V-PNA
Ἀμπελῶνα
G290
Un vignoble
N-AMS
ἄνθρωπος
G444
un humain
N-NMS
ἐφύτευσεν
G5452
planta
V-AIA-3S
καὶ
G2532
et
Conj
περιέθηκεν
G4060
entoura
V-AIA-3S
φραγμὸν
G5418
un(e) clôture (rare)
N-AMS
καὶ
G2532
et
Conj
ὤρυξεν
G3736
creusa (rare)
V-AIA-3S
ὑπολήνιον
G5276
un pressoir (rare, unique, fosse)
N-ANS
καὶ
G2532
et
Conj
ᾠκοδόμησεν
G3618
il bâtit
V-AIA-3S
πύργον
G4444
un(e) tour (rare, fortification)
N-AMS
καὶ
G2532
et
Conj
ἐξέδετο
G1554
loua (rare, afferma)
V-AIM-3S
αὐτὸν
G846
lui
PPro-AM3S
γεωργοῖς
G1092
agriculteurs
N-DMP
καὶ
G2532
et
Conj
ἀπεδήμησεν
G589
quitta le pays
V-AIA-3S
1
Καὶ
G2532
et
Conj
προσελθόντες
G4334
s'étant approchés
V-APA-NMP
οἱ
G3588
les
Art-NMP
Φαρισαῖοι
G5330
peroushim (pharisai, pharisiens)
N-NMP
καὶ
G2532
et
Conj
Σαδδουκαῖοι
G4523
Sadouqim (Saddoukai, Sadducéens)
N-NMP
πειράζοντες
G3985
testant (mettant à l'épreuve), tentant)
V-PPA-NMP
ἐπηρώτησαν
G1905
demandèrent
V-AIA-3P
αὐτὸν
G846
lui
PPro-AM3S
σημεῖον
G4592
un signe
N-ANS
ἐκ
G1537
issu
Prep
τοῦ
G3588
du
Art-GMS
οὐρανοῦ
G3772
ciel
N-GMS
ἐπιδεῖξαι
G1925
à montrer
V-ANA
αὐτοῖς
G846
à eux
PPro-DM3P
1
Καὶ
G2532
et
Conj
μεθ
G3326
après
Prep
ἡμέρας
G2250
journées
N-AFP
ἓξ
G1803
six
Adj-AFP
παραλαμβάνει
G3880
il prend
V-PIA-3S

G3588
lui
Art-NMS
Ἰησοῦς
G2424
Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-NMS
τὸν
G3588
(le)
Art-AMS
Πέτρον
G4074
Petros
N-AMS
καὶ
G2532
et
Conj
Ἰάκωβον
G2385
Ya‘aqob (Iakobos, Jacob, Jacques)
N-AMS
καὶ
G2532
et
Conj
Ἰωάννην
G2491
Yohanân (Ioannis, Jean)
N-AMS
τὸν
G3588
le
Art-AMS
ἀδελφὸν
G80
frère
N-AMS
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
καὶ
G2532
et
Conj
ἀναφέρει
G399
il mène
V-PIA-3S
αὐτοὺς
G846
eux
PPro-AM3P
εἰς
G1519
dans
Prep
ὄρος
G3735
une montagne
N-ANS
ὑψηλὸν
G5308
haute
Adj-ANS
κατ
G2596
à
Prep
ἰδίαν
G2398
l'écart
Adj-AFS
1
Πᾶς
G3956
Tout
Adj-NMS
γὰρ
G1063
en effet
Conj
ἀρχιερεὺς
G749
grand prêtre
N-NMS
ἐξ
G1537
issu des
Prep
ἀνθρώπων
G444
humains
N-GMP
λαμβανόμενος
G2983
étant pris
V-PPM/P-NMS
ὑπὲρ
G5228
au-dessus (pour)
Prep
ἀνθρώπων
G444
des humains
N-GMP
καθίσταται
G2525
est établi (chargé)
V-PIM/P-3S
τὰ
G3588
des (choses)
Art-ANP
πρὸς
G4314
vers (de)
Prep
τὸν
G3588
(lui)
Art-AMS
Θεόν
G2316
Dieu
N-AMS
ἵνα
G2443
afin qu'
Conj
προσφέρῃ
G4374
il offre (amène)
V-PSA-3S
δῶρά
G1435
cadeaux
N-ANP
τε
G5037
et
Conj
καὶ
G2532
aussi
Conj
θυσίας
G2378
sacrifices (victimes)
N-AFP
ὑπὲρ
G5228
au-dessus (pour)
Prep
ἁμαρτιῶν
G266
des péchés (manqués)
N-GFP
1
Καὶ
G2532
et
Conj
διαγενομένου
G1230
étant passé (rare)
V-APM-GNS
τοῦ
G3588
le
Art-GNS
σαββάτου
G4521
shabat (sabbaton, sabbat)
N-GNS
Μαρία
G3137
Mariam (Maria, Marie)
N-NFS

G3588
la
Art-NFS
Μαγδαληνὴ
G3094
Magdaleinei
N-NFS
καὶ
G2532
et
Conj
Μαρία
G3137
Mariam (Maria, Marie)
N-NFS

G3588
celle
Art-NFS
τοῦ
G3588
de
Art-GMS
Ἰακώβου
G2385
Iakob (Jacob, Jacques)
N-GMS
καὶ
G2532
et
Conj
Σαλώμη
G4539
Salomei (rare)
N-NFS
ἠγόρασαν
G59
achetèrent
V-AIA-3P
ἀρώματα
G759
aromata (rare, aromates, parfums)
N-ANP
ἵνα
G2443
afin qu'
Conj
ἐλθοῦσαι
G2064
étant venues
V-APA-NFP
ἀλείψωσιν
G218
elles embaument
V-ASA-3P
αὐτόν
G846
lui
PPro-AM3S
1
Τοῦ
G3588
Lui
Art-GMS
δὲ
G1161
maintenant
Conj
Ἰησοῦ
G2424
Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-GMS
γεννηθέντος
G1080
étant né
V-APP-GMS
ἐν
G1722
dans
Prep
Βηθλέεμ
G965
BéitLèhèm (Beithleem, Bethléem, maison du pain)
N-DFS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
Ἰουδαίας
G2449
Yehouda (Ioudaia, Judée)
N-GFS
ἐν
G1722
dans
Prep
ἡμέραις
G2250
les journées
N-DFP
Ἡρῴδου
G2264
d'Eirodeis (Hérode, signifie héroïque)
N-GMS
τοῦ
G3588
le
Art-GMS
βασιλέως
G935
roi
N-GMS
ἰδοὺ
G2400
Vois ceci
V-AMA-2S
μάγοι
G3097
des magos (mages, sages)
N-NMP
ἀπὸ
G575
depuis
Prep
ἀνατολῶν
G395
l'est (levant)
N-GFP
παρεγένοντο
G3854
arrivèrent
V-AIM-3P
εἰς
G1519
dans
Prep
Ἱεροσόλυμα
G2414
Yeroushalaîm (Ierosolyma, Jérusalem, signifie fondement de la paix)
N-ANP
1
Πρωΐας
G4405
La matinée (rare)
N-GFS
δὲ
G1161
maintenant
Conj
γενομένης
G1096
étant arrivée
V-APM-GFS
συμβούλιον
G4824
le conseil
N-ANS
ἔλαβον
G2983
tinrent
V-AIA-3P
πάντες
G3956
tous
Adj-NMP
οἱ
G3588
les
Art-NMP
ἀρχιερεῖς
G749
chefs-prêtres
N-NMP
καὶ
G2532
et
Conj
οἱ
G3588
les
Art-NMP
πρεσβύτεροι
G4245
presbyteros (anciens, membres du conseil)
Adj-NMP
τοῦ
G3588
du
Art-GMS
λαοῦ
G2992
peuple
N-GMS
κατὰ
G2596
contre
Prep
τοῦ
G3588
lui
Art-GMS
Ἰησοῦ
G2424
Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-GMS
ὥστε
G5620
en sorte que
Conj
θανατῶσαι
G2289
pour faire mourir
V-ANA
αὐτόν
G846
lui
PPro-AM3S
1
Ἰησοῦς
G2424
Ieshoua (Iesou, Jésus)
N-NMS
δὲ
G1161
maintenant
Conj
πλήρης
G4134
plein (formé, couvert)
Adj-NMS
Πνεύματος
G4151
d'Esprit
N-GNS
Ἁγίου
G40
Saint
Adj-GNS
ὑπέστρεψεν
G5290
retourna
V-AIA-3S
ἀπὸ
G575
depuis
Prep
τοῦ
G3588
le
Art-GMS
Ἰορδάνου
G2446
Iardèn (Iordanis, Jourdain)
N-GMS
καὶ
G2532
et
Conj
ἤγετο
G71
il était amené
V-IIM/P-3S
ἐν
G1722
en
Prep
τῷ
G3588
l'
Art-DNS
Πνεύματι
G4151
Esprit
N-DNS
ἐν
G1722
dans
Prep
τῇ
G3588
la (le)
Art-DFS
ἐρήμῳ
G2048
désert
Adj-DFS
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ἐγένετο
G1096
il arriva
V-AIM-3S
ὅτε
G3753
quand
Adv
ἐτέλεσεν
G5055
il eut fini
V-AIA-3S

G3588
lui
Art-NMS
Ἰησοῦς
G2424
Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-NMS
πάντας
G3956
tous
Adj-AMP
τοὺς
G3588
les
Art-AMP
λόγους
G3056
logos (concepts exprimés en paroles)
N-AMP
τούτους
G3778
ceux-ci
DPro-AMP
εἶπεν
G2036
il a dit
V-AIA-3S
τοῖς
G3588
aux
Art-DMP
μαθηταῖς
G3101
disciples
N-DMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
1
Ὀψὲ
G3796
Après (rare, long temps)
Prep
δὲ
G1161
maintenant
Conj
σαββάτων
G4521
les shabbats (double)
N-GNP
τῇ
G3588
à l'
Art-DFS
ἐπιφωσκούσῃ
G2020
aube (rare, lumière croissante)
V-PPA-DFS
εἰς
G1519
dans
Prep
μίαν
G1520
(journée) une (suivante)
Adj-AFS
σαββάτων
G4521
des shabbats
N-GNP
ἦλθεν
G2064
vint (vinrent)
V-AIA-3S
Μαριὰμ
G3137
Miriam (Maria, Marie)
N-NFS

G3588
celle
Art-NFS
Μαγδαληνὴ
G3094
Magdalène (de Magada en Galil)
N-NFS
καὶ
G2532
et
Conj

G3588
l'
Art-NFS
ἄλλη
G243
autre
Adj-NFS
Μαρία
G3137
Miryam (Maria, Marie)
N-NFS
θεωρῆσαι
G2334
voir
V-ANA
τὸν
G3588
le
Art-AMS
τάφον
G5028
tombeau
N-AMS
1
Οὗτος
G3778
Ceci
DPro-NMS
γὰρ
G1063
en effet
Conj

G3588
(lui)
Art-NMS
Μελχισέδεκ
G3198
Melchisedek
N-NMS
βασιλεὺς
G935
roi
N-NMS
Σαλήμ
G4532
de Salem (rare, signifie paix, sans doute l'ancien Ieroushalaïm)
N-GFS
ἱερεὺς
G2409
prêtre
N-NMS
τοῦ
G3588
de
Art-GMS
Θεοῦ
G2316
Dieu
N-GMS
τοῦ
G3588
le
Art-GMS
Ὑψίστου
G5310
plus élevé
Adj-GMS-S

G3588
celui
Art-NMS
συναντήσας
G4876
ayant rencontré
V-APA-NMS
Ἀβραὰμ
G11
Abraham
N-DMS
ὑποστρέφοντι
G5290
retournant
V-PPA-DMS
ἀπὸ
G575
depuis
Prep
τῆς
G3588
la
Art-GFS
κοπῆς
G2871
défaite (rare, unique)
N-GFS
τῶν
G3588
des
Art-GMP
βασιλέων
G935
rois
N-GMP
καὶ
G2532
et
Conj
εὐλογήσας
G2127
ayant béni
V-APA-NMS
αὐτόν
G846
lui
PPro-AM3S
1
Καταβάντος
G2597
Étant descendu
V-APA-GMS
δὲ
G1161
maintenant
Conj
αὐτοῦ
G846
lui
PPro-GM3S
ἀπὸ
G575
depuis
Prep
τοῦ
G3588
la
Art-GNS
ὄρους
G3735
montagne
N-GNS
ἠκολούθησαν
G190
suivirent
V-AIA-3P
αὐτῷ
G846
lui
PPro-DM3S
ὄχλοι
G3793
les foules
N-NMP
πολλοί
G4183
nombreux(ses)
Adj-NMP
1
Ὅθεν
G3606
de sorte que
Conj
ἀδελφοὶ
G80
frères
N-VMP
ἅγιοι
G40
saints
Adj-VMP
κλήσεως
G2821
d'une vocation (appel)
N-GFS
ἐπουρανίου
G2032
céleste
Adj-GFS
μέτοχοι
G3353
compagnons (égaux, partenaires)
Adj-VMP
κατανοήσατε
G2657
examinez (observez)
V-AMA-2P
τὸν
G3588
l'
Art-AMS
Ἀπόστολον
G652
apôtre (envoyé)
N-AMS
καὶ
G2532
et
Conj
Ἀρχιερέα
G749
grand-prêtre
N-AMS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
ὁμολογίας
G3671
confession (profession de foi)
N-GFS
ἡμῶν
G1473
de nous
PPro-G1P
Ἰησοῦν
G2424
Iesou (Iéshoua‘, Jésus)
N-AMS
1
Ἐν
G1722
En
Prep
ἐκείνῳ
G1565
celui-ci
DPro-DMS
τῷ
G3588
le
Art-DMS
καιρῷ
G2540
kairos (temps, saison)
N-DMS
ἐπορεύθη
G4198
il partit
V-AIP-3S

G3588
(lui)
Art-NMS
Ἰησοῦς
G2424
Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-NMS
τοῖς
G3588
aux
Art-DNP
σάββασιν
G4521
Sabbats (shabbat)
N-DNP
διὰ
G1223
à travers
Prep
τῶν
G3588
les
Art-GNP
σπορίμων
G4702
champs en graines (rare)
Adj-GNP
οἱ
G3588
Les
Art-NMP
δὲ
G1161
maintenant
Conj
μαθηταὶ
G3101
disciples
N-NMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
ἐπείνασαν
G3983
souffraient de faim
V-AIA-3P
καὶ
G2532
et
Conj
ἤρξαντο
G756
commencèrent
V-AIM-3P
τίλλειν
G5089
à arracher
V-PNA
στάχυας
G4719
épis (rare)
N-AMP
καὶ
G2532
et
Conj
ἐσθίειν
G2068
manger
V-PNA
1
Ἐν
G1722
En
Prep
τῇ
G3588
la
Art-DFS
ἡμέρᾳ
G2250
journée
N-DFS
ἐκείνῃ
G1565
celle-ci
DPro-DFS
ἐξελθὼν
G1831
étant sorti
V-APA-NMS

G3588
lui
Art-NMS
Ἰησοῦς
G2424
Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-NMS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
οἰκίας
G3614
maison
N-GFS
ἐκάθητο
G2521
il était assis
V-IIM/P-3S
παρὰ
G3844
au bord de
Prep
τὴν
G3588
la
Art-AFS
θάλασσαν
G2281
thalassa (mer)
N-AFS
1
Ἐν
G1722
En
Prep
ἐκείνῃ
G1565
celle-là
DPro-DFS
τῇ
G3588
l'
Art-DFS
ὥρᾳ
G5610
heure
N-DFS
προσῆλθον
G4334
vinrent
V-AIA-3P
οἱ
G3588
les
Art-NMP
μαθηταὶ
G3101
disciples
N-NMP
τῷ
G3588
de
Art-DMS
Ἰησοῦ
G2424
Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-DMS
λέγοντες
G3004
disant
V-PPA-NMP
Τίς
G5101
Qui
IPro-NMS
ἄρα
G686
alors
Conj
μείζων
G3173
plus grand
Adj-NMS-C
ἐστὶν
G1510
est
V-PIA-3S
ἐν
G1722
en
Prep
τῇ
G3588
la (le)
Art-DFS
βασιλείᾳ
G932
royaume
N-DFS
τῶν
G3588
des
Art-GMP
οὐρανῶν
G3772
cieux
N-GMP
1
Προσέχετε
G4337
Prenez garde à
V-PMA-2P
δὲ
G1161
maintenant
Conj
τὴν
G3588
la
Art-AFS
δικαιοσύνην
G1343
justice
N-AFS
ὑμῶν
G4771
de vous
PPro-G2P
μὴ
G3361
pas
Adv
ποιεῖν
G4160
faire
V-PNA
ἔμπροσθεν
G1715
devant
Prep
τῶν
G3588
les
Art-GMP
ἀνθρώπων
G444
humains
N-GMP
πρὸς
G4314
vers
Prep
τὸ
G3588
le
Art-ANS
θεαθῆναι
G2300
être vu
V-ANP
αὐτοῖς
G846
par eux
PPro-DM3P
εἰ
G1487
Si
Conj
δὲ
G1161
maintenant
Conj
μήγε
G1490
non
Prtcl
μισθὸν
G3408
un salaire (récompense)
N-AMS
οὐκ
G3756
pas
Adv
ἔχετε
G2192
vous avez
V-PIA-2P
παρὰ
G3844
auprès de
Prep
τῷ
G3588
le
Art-DMS
Πατρὶ
G3962
Père
N-DMS
ὑμῶν
G4771
de vous
PPro-G2P
τῷ
G3588
celui
Art-DMS
ἐν
G1722
en
Prep
τοῖς
G3588
les
Art-DMP
οὐρανοῖς
G3772
cieux
N-DMP
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ἐμβὰς
G1684
étant monté
V-APA-NMS
εἰς
G1519
dans
Prep
πλοῖον
G4143
un bateau
N-ANS
διεπέρασεν
G1276
il traversa
V-AIA-3S
καὶ
G2532
et
Conj
ἦλθεν
G2064
il vint
V-AIA-3S
εἰς
G1519
dans
Prep
τὴν
G3588
la
Art-AFS
ἰδίαν
G2398
sienne
Adj-AFS
πόλιν
G4172
ville
N-AFS
1
Σκιὰν
G4639
Une ombre
N-AFS
γὰρ
G1063
en effet
Conj
ἔχων
G2192
ayant
V-PPA-NMS

G3588
le (la)
Art-NMS
νόμος
G3551
loi
N-NMS
τῶν
G3588
des
Art-GNP
μελλόντων
G3195
(choses) allant venir
V-PPA-GNP
ἀγαθῶν
G18
biens
Adj-GNP
οὐκ
G3756
pas
Adv
αὐτὴν
G846
elle-même
PPro-AF3S
τὴν
G3588
l'
Art-AFS
εἰκόνα
G1504
ikona (image, figure)
N-AFS
τῶν
G3588
des
Art-GNP
πραγμάτων
G4229
desseins (choses, événements)
N-GNP
κατ
G2596
chaque
Prep
ἐνιαυτὸν
G1763
année
N-AMS
ταῖς
G3588
ces
Art-DFP
αὐταῖς
G846
mêmes
PPro-DF3P
θυσίαις
G2378
sacrifices
N-DFP
ἃς
G3739
qu'
RelPro-AFP
προσφέρουσιν
G4374
ils offrent
V-PIA-3P
εἰς
G1519
dans (envers, vers, pour)
Prep
τὸ
G3588
la
Art-ANS
διηνεκὲς
G1336
perpétuité
Adj-ANS
οὐδέποτε
G3763
jamais
Adv
δύναται
G1410
peut
V-PIM/P-3S
τοὺς
G3588
ceux
Art-AMP
προσερχομένους
G4334
approchant
V-PPM/P-AMP
τελειῶσαι
G5048
rendre parfait (accomplir)
V-ANA
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ἐγένετο
G1096
il arriva
V-AIM-3S
ὅτε
G3753
quand
Adv
ἐτέλεσεν
G5055
eut accompli
V-AIA-3S

G3588
lui
Art-NMS
Ἰησοῦς
G2424
Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-NMS
τοὺς
G3588
les
Art-AMP
λόγους
G3056
logos (concepts exprimés en paroles)
N-AMP
τούτους
G3778
ceux-ci
DPro-AMP
μετῆρεν
G3332
il se retira
V-AIA-3S
ἀπὸ
G575
depuis
Prep
τῆς
G3588
la
Art-GFS
Γαλιλαίας
G1056
Galil (Galilaias, Galilée)
N-GFS
καὶ
G2532
et
Conj
ἦλθεν
G2064
alla
V-AIA-3S
εἰς
G1519
dans
Prep
τὰ
G3588
les
Art-ANP
ὅρια
G3725
contrées
N-ANP
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
Ἰουδαίας
G2449
Yehouda (Ioudaia, Judée)
N-GFS
πέραν
G4008
de l'autre côté
Prep
τοῦ
G3588
du
Art-GMS
Ἰορδάνου
G2446
Yardèn (Iordan, Jourdain)
N-GMS
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ἤκουσα
G191
j'entendis
V-AIA-1S
μεγάλης
G3173
grande
Adj-GFS
φωνῆς
G5456
voix
N-GFS
ἐκ
G1537
sortant
Prep
τοῦ
G3588
du
Art-GMS
ναοῦ
G3485
temple
N-GMS
λεγούσης
G3004
disant
V-PPA-GFS
τοῖς
G3588
aux
Art-DMP
ἑπτὰ
G2033
sept
Adj-DMP
ἀγγέλοις
G32
anges
N-DMP
Ὑπάγετε
G5217
Allez
V-PMA-2P
καὶ
G2532
et
Conj
ἐκχέετε
G1632
versez (répandez)
V-PMA-2P
τὰς
G3588
les
Art-AFP
ἑπτὰ
G2033
sept
Adj-AFP
φιάλας
G5357
coupes
N-AFP
τοῦ
G3588
du (de la)
Art-GMS
θυμοῦ
G2372
colère
N-GMS
τοῦ
G3588
de
Art-GMS
Θεοῦ
G2316
Dieu
N-GMS
εἰς
G1519
dans
Prep
τὴν
G3588
la
Art-AFS
γῆν
G1093
terre
N-AFS
1
Ἐν
G1722
Dans
Prep
δὲ
G1161
maintenant
Conj
ταῖς
G3588
les
Art-DFP
ἡμέραις
G2250
journées
N-DFP
ἐκείναις
G1565
celles-ci
DPro-DFP
παραγίνεται
G3854
arrive
V-PIM/P-3S
Ἰωάννης
G2491
Yohanân (Ioannis, signifie Yahwé est un aimable donateur)
N-NMS

G3588
le
Art-NMS
βαπτιστὴς
G910
baptisteis (Baptiste, signifie immergeur)
N-NMS
κηρύσσων
G2784
proclamant
V-PPA-NMS
ἐν
G1722
dans
Prep
τῇ
G3588
la (le)
Art-DFS
ἐρήμῳ
G2048
désert
Adj-DFS
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
Ἰουδαίας
G2449
Yehouda (Ioudai, Judée)
N-GFS
1
Ἀρχὴ
G746
L'origine (commencement)
N-NFS
τοῦ
G3588
de l'
Art-GNS
εὐαγγελίου
G2098
évangile
N-GNS
Ἰησοῦ
G2424
de Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-GMS
Χριστοῦ
G5547
Christos (Christ)
N-GMS
Υἱοῦ
G5207
fils
N-GMS
Θεοῦ
G2316
de Dieu
N-GMS
1
Ἴδετε
G3708
Voyez
V-AMA-2P
ποταπὴν
G4217
quelle(quel)
IPro-AFS
ἀγάπην
G26
amour
N-AFS
δέδωκεν
G1325
a été donné (parfait, accordé)
V-RIA-3S
ἡμῖν
G1473
à nous
PPro-D1P

G3588
le
Art-NMS
Πατὴρ
G3962
Père
N-NMS
ἵνα
G2443
afin que
Conj
τέκνα
G5043
petits enfants
N-NNP
Θεοῦ
G2316
de Dieu
N-GMS
κληθῶμεν
G2564
nous soyons appelés
V-ASP-1P
καὶ
G2532
et
Conj
ἐσμέν
G1510
nous sommes
V-PIA-1P
διὰ
G1223
à travers (cause)
Prep
τοῦτο
G3778
ceci
DPro-ANS

G3588
le
Art-NMS
κόσμος
G2889
kosmos (monde)
N-NMS
οὐ
G3756
pas
Adv
γινώσκει
G1097
sait
V-PIA-3S
ἡμᾶς
G1473
nous
PPro-A1P
ὅτι
G3754
que
Conj
οὐκ
G3756
pas
Adv
ἔγνω
G1097
il a connu
V-AIA-3S
αὐτόν
G846
lui
PPro-AM3S
1
Τότε
G5119
Dès ce moment
Adv

G3588
(lui)
Art-NMS
Ἰησοῦς
G2424
Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-NMS
ἀνήχθη
G321
a été conduit
V-AIP-3S
εἰς
G1519
dans
Prep
τὴν
G3588
la (le)
Art-AFS
ἔρημον
G2048
désert
Adj-AFS
ὑπὸ
G5259
sous (par)
Prep
τοῦ
G3588
l'
Art-GNS
Πνεύματος
G4151
Esprit
N-GNS
πειρασθῆναι
G3985
pour être éprouvé
V-ANP
ὑπὸ
G5259
sous (par)
Prep
τοῦ
G3588
le
Art-GMS
διαβόλου
G1228
diabolos (diable, signifie calomnie, accuser)
Adj-GMS
1
Καὶ
G2532
et
Conj
εἶδον
G3708
j'ai vu
V-AIA-1S
οὐρανὸν
G3772
un ciel
N-AMS
καινὸν
G2537
nouveau
Adj-AMS
καὶ
G2532
et
Conj
γῆν
G1093
une terre
N-AFS
καινήν
G2537
nouvelle
Adj-AFS

G3588
celui
Art-NMS
γὰρ
G1063
en effet
Conj
πρῶτος
G4413
premier
Adj-NMS
οὐρανὸς
G3772
ciel
N-NMS
καὶ
G2532
et
Conj

G3588
la
Art-NFS
πρώτη
G4413
première
Adj-NFS
γῆ
G1093
terre
N-NFS
ἀπῆλθαν
G565
sont partis (passés dans le but de suivre quelqu'un)
V-AIA-3P
καὶ
G2532
et
Conj

G3588
la
Art-NFS
θάλασσα
G2281
thalassa (mer)
N-NFS
οὐκ
G3756
pas
Adv
ἔστιν
G1510
est
V-PIA-3S
ἔτι
G2089
encore
Adv
1
Βίβλος
G976
Biblos (rouleau, livre)
N-NFS
γενέσεως
G1078
de la genesis (genèse, naissance)
N-GFS
Ἰησοῦ
G2424
de Yeshoua (Iesou, Jésus, Yawhé est salut)
N-GMS
Χριστοῦ
G5547
Christ (messie)
N-GMS
υἱοῦ
G5207
fils
N-GMS
Δαυὶδ
G1138
de David (siginifie bien-aimé)
N-GMS
υἱοῦ
G5207
fils
N-GMS
Ἀβραάμ
G11
d'Abrahâm (signifie père d'une multitude)
N-GMS
1
Καὶ
G2532
Et
Conj
ἐγένετο
G1096
il arriva
V-AIM-3S
ὅτε
G3753
quand
Adv
ἐτέλεσεν
G5055
il eut achevé
V-AIA-3S

G3588
(lui)
Art-NMS
Ἰησοῦς
G2424
Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-NMS
διατάσσων
G1299
ordonnant
V-PPA-NMS
τοῖς
G3588
les
Art-DMP
δώδεκα
G1427
douze
Adj-DMP
μαθηταῖς
G3101
disciples
N-DMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
μετέβη
G3327
il quitta
V-AIA-3S
ἐκεῖθεν
G1564
de là
Adv
τοῦ
G3588
()
Art-GNS
διδάσκειν
G1321
pour enseigner
V-PNA
καὶ
G2532
et
Conj
κηρύσσειν
G2784
proclamer
V-PNA
ἐν
G1722
en
Prep
ταῖς
G3588
les
Art-DFP
πόλεσιν
G4172
villes
N-DFP
αὐτῶν
G846
d'eux
PPro-GM3P
1

G3588
L'
Art-NMS
πρεσβύτερος
G4245
ancien (aîné, vieux)
Adj-NMS
Γαΐῳ
G1050
à Gaios (rare, le Gaïus avec Paul, signifie seigneur)
N-DMS
τῷ
G3588
le
Art-DMS
ἀγαπητῷ
G27
bien-aimé
Adj-DMS
ὃν
G3739
que
RelPro-AMS
ἐγὼ
G1473
moi
PPro-N1S
ἀγαπῶ
G25
j'aime
V-PIA-1S
ἐν
G1722
en
Prep
ἀληθείᾳ
G225
vérité
N-DFS
1
Πᾶς
G3956
Tout
Adj-NMS

G3588
celui
Art-NMS
πιστεύων
G4100
ayant foi
V-PPA-NMS
ὅτι
G3754
que
Conj
Ἰησοῦς
G2424
Iesou (Iéshoua‘, Jésus)
N-NMS
ἐστιν
G1510
est
V-PIA-3S

G3588
le
Art-NMS
Χριστὸς
G5547
Christos (Christ)
N-NMS
ἐκ
G1537
hors (sortant)
Prep
τοῦ
G3588
de
Art-GMS
Θεοῦ
G2316
Dieu
N-GMS
γεγέννηται
G1080
est né (parfait)
V-RIM/P-3S
καὶ
G2532
et
Conj
πᾶς
G3956
tout
Adj-NMS

G3588
celui
Art-NMS
ἀγαπῶν
G25
aimant
V-PPA-NMS
τὸν
G3588
celui
Art-AMS
γεννήσαντα
G1080
ayant engendré
V-APA-AMS
ἀγαπᾷ
G25
aime
V-PIA-3S
καὶ
G2532
aussi
Conj
τὸν
G3588
celui
Art-AMS
γεγεννημένον
G1080

V-RPM/P-AMS
ἐξ
G1537
hors (sortant)
Prep
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
1
Ἰδὼν
G3708
Ayant vu
V-APA-NMS
δὲ
G1161
maintenant
Conj
τοὺς
G3588
les
Art-AMP
ὄχλους
G3793
foules
N-AMP
ἀνέβη
G305
il monta
V-AIA-3S
εἰς
G1519
sur
Prep
τὸ
G3588
la
Art-ANS
ὄρος
G3735
montagne
N-ANS
καὶ
G2532
et
Conj
καθίσαντος
G2523
s'étant assis
V-APA-GMS
αὐτοῦ
G846
lui
PPro-GM3S
προσῆλθαν
G4334
Vinrent
V-AIA-3P
αὐτῷ
G846
à lui
PPro-DM3S
οἱ
G3588
les
Art-NMP
μαθηταὶ
G3101
disciples
N-NMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
1
Καὶ
G2532
et
Conj
πάλιν
G3825
encore
Adv
ἤρξατο
G756
il commença
V-AIM-3S
διδάσκειν
G1321
à enseigner
V-PNA
παρὰ
G3844
au bord de
Prep
τὴν
G3588
la
Art-AFS
θάλασσαν
G2281
thalassa (mer)
N-AFS
καὶ
G2532
et
Conj
συνάγεται
G4863
s'assemble
V-PIM/P-3S
πρὸς
G4314
vers
Prep
αὐτὸν
G846
lui
PPro-AM3S
ὄχλος
G3793
un(e) foule
N-NMS
πλεῖστος
G4118
au plus
Adj-NMS-S
ὥστε
G5620
en sorte que
Conj
αὐτὸν
G846
lui
PPro-AM3S
εἰς
G1519
dans
Prep
πλοῖον
G4143
un bateau
N-ANS
ἐμβάντα
G1684
étant monté
V-APA-AMS
καθῆσθαι
G2521
pour être assis
V-PNM/P
ἐν
G1722
en
Prep
τῇ
G3588
la
Art-DFS
θαλάσσῃ
G2281
thalassa (mer)
N-DFS
καὶ
G2532
et
Conj
πᾶς
G3956
tout(e)
Adj-NMS

G3588
le (la)
Art-NMS
ὄχλος
G3793
foule
N-NMS
πρὸς
G4314
vers
Prep
τὴν
G3588
la
Art-AFS
θάλασσαν
G2281
thalassa (mer)
N-AFS
ἐπὶ
G1909
sur
Prep
τῆς
G3588
la
Art-GFS
γῆς
G1093
terre
N-GFS
ἦσαν
G1510
ils étaient
V-IIA-3P
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ἦλθον
G2064
vinrent
V-AIA-3P
εἰς
G1519
vers
Prep
τὸ
G3588
l'
Art-ANS
πέραν
G4008
autre bord
Adv
τῆς
G3588
de la
Art-GFS
θαλάσσης
G2281
thalassa (mer)
N-GFS
εἰς
G1519
vers
Prep
τὴν
G3588
la
Art-AFS
χώραν
G5561
région
N-AFS
τῶν
G3588
des
Art-GMP
Γερασηνῶν
G1086
Geraseinos (Géraséniens)
N-GMP
1
Μὴ
G3361
Pas
Adv
κρίνετε
G2919
jugez
V-PMA-2P
ἵνα
G2443
afin que
Conj
μὴ
G3361
pas
Adv
κριθῆτε
G2919
vous soyez jugés
V-ASP-2P
1
Καὶ
G2532
Et
Conj
προσκαλεσάμενος
G4341
ayant appelé
V-APM-NMS
τοὺς
G3588
les
Art-AMP
δώδεκα
G1427
douze
Adj-AMP
μαθητὰς
G3101
disciples
N-AMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
ἔδωκεν
G1325
il donna
V-AIA-3S
αὐτοῖς
G846
à eux
PPro-DM3P
ἐξουσίαν
G1849
autorité
N-AFS
πνευμάτων
G4151
des esprits
N-GNP
ἀκαθάρτων
G169
impurs
Adj-GNP
ὥστε
G5620
pour
Conj
ἐκβάλλειν
G1544
expulser
V-PNA
αὐτὰ
G846
eux
PPro-AN3P
καὶ
G2532
et
Conj
θεραπεύειν
G2323
guérir
V-PNA
πᾶσαν
G3956
toute
Adj-AFS
νόσον
G3554
douleur
N-AFS
καὶ
G2532
et
Conj
πᾶσαν
G3956
toute
Adj-AFS
μαλακίαν
G3119
infirmité (rare, faiblesse)
N-AFS
1
Ἐν
G1722
En
Prep
ἐκείνῳ
G1565
celui-là
DPro-DMS
τῷ
G3588
le
Art-DMS
καιρῷ
G2540
kairos (saison, temps)
N-DMS
ἤκουσεν
G191
entendit
V-AIA-3S
Ἡρῴδης
G2264
Eirodeis (Hérode)
N-NMS

G3588
le
Art-NMS
τετραάρχης
G5076
tétrarque (rare, gouverneur d'un quart de région)
N-NMS
τὴν
G3588
la
Art-AFS
ἀκοὴν
G189
renommée
N-AFS
Ἰησοῦ
G2424
de Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-GMS
1
Τότε
G5119
Alors
Adv
προσέρχονται
G4334
s'approchent
V-PIM/P-3P
τῷ
G3588
à
Art-DMS
Ἰησοῦ
G2424
Iesou (Iéshoua‘, Jésus)
N-DMS
ἀπὸ
G575
depuis
Prep
Ἱεροσολύμων
G2414
Yeroushalaîm (Ierosolyma, Jérusalem)
N-GNP
Φαρισαῖοι
G5330
peroushim (pharisai, pharisiens)
N-NMP
καὶ
G2532
et
Conj
γραμματεῖς
G1122
grammateys (grammateux, scribes, secrétaires)
N-NMP
λέγοντες
G3004
disant
V-PPA-NMP
1
Τότε
G5119
Alors
Adv

G3588
lui
Art-NMS
Ἰησοῦς
G2424
Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-NMS
ἐλάλησεν
G2980
s'adressa
V-AIA-3S
τοῖς
G3588
aux
Art-DMP
ὄχλοις
G3793
foules
N-DMP
καὶ
G2532
et
Conj
τοῖς
G3588
aux
Art-DMP
μαθηταῖς
G3101
disciples
N-DMP
αὐτοῦ
G846
de lui
PPro-GM3S
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ὅτε
G3753
quand
Adv
ἤγγισαν
G1448
ils approchèrent
V-AIA-3P
εἰς
G1519
dans (vers)
Prep
Ἱεροσόλυμα
G2414
Yeroushalaîm (Ierosolyma, Jérusalem)
N-ANP
καὶ
G2532
et
Conj
ἦλθον
G2064
vinrent
V-AIA-3P
εἰς
G1519
dans
Prep
Βηθφαγὴ
G967
Béit-Paguéi (Bethphaguei, Bethphagé)
N-AFS
εἰς
G1519
dans
Prep
τὸ
G3588
le
Art-ANS
ὄρος
G3735
mont
N-ANS
τῶν
G3588
des
Art-GFP
Ἐλαιῶν
G1636
oliviers
N-GFP
τότε
G5119
alors
Adv
Ἰησοῦς
G2424
Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-NMS
ἀπέστειλεν
G649
envoya (apostolat)
V-AIA-3S
δύο
G1417
deux
Adj-AMP
μαθητὰς
G3101
disciples
N-AMP
1
Ἀγαπητοί
G27
Bien aimés
Adj-VMP
μὴ
G3361
pas
Adv
παντὶ
G3956
tout
Adj-DNS
πνεύματι
G4151
esprit
N-DNS
πιστεύετε
G4100
ayez foi
V-PMA-2P
ἀλλὰ
G235
mais
Conj
δοκιμάζετε
G1381
testez (examinez, discernez, appréciez)
V-PMA-2P
τὰ
G3588
les
Art-ANP
πνεύματα
G4151
esprits
N-ANP
εἰ
G1487
si
Conj
ἐκ
G1537
hors (sortant)
Prep
τοῦ
G3588
de
Art-GMS
Θεοῦ
G2316
Dieu
N-GMS
ἐστιν
G1510
est
V-PIA-3S
ὅτι
G3754
(que) :
Conj
πολλοὶ
G4183
plusieurs
Adj-NMP
ψευδοπροφῆται
G5578
faux prophètes
N-NMP
ἐξεληλύθασιν
G1831
sont sortis
V-RIA-3P
εἰς
G1519
dans
Prep
τὸν
G3588
le
Art-AMS
κόσμον
G2889
kosmos (monde)
N-AMS
1
Καὶ
G2532
et
Conj
ἀποκριθεὶς
G611
répondant
V-APP-NMS

G3588
lui
Art-NMS
Ἰησοῦς
G2424
Yeshoua (Iesou, Jésus)
N-NMS
πάλιν
G3825
encore
Adv
εἶπεν
G2036
a dit
V-AIA-3S
ἐν
G1722
en
Prep
παραβολαῖς
G3850
paraboles
N-DFP
αὐτοῖς
G846
à eux
PPro-DM3P
λέγων
G3004
disant
V-PPA-NMS
1
Καὶ
G2532
et
Conj
εἶδον
G3708
j'ai vu
V-AIA-1S
ἄλλο
G243
un autre
Adj-ANS
σημεῖον
G4592
signe
N-ANS
ἐν
G1722
dans
Prep
τῷ
G3588
le
Art-DMS
οὐρανῷ
G3772
ciel
N-DMS
μέγα
G3173
grand
Adj-ANS
καὶ
G2532
et
Conj
θαυμαστόν
G2298
merveilleux (prodigieux, étonnant, admirable)
Adj-ANS
ἀγγέλους
G32
anges
N-AMP
ἑπτὰ
G2033
sept
Adj-AMP
ἔχοντας
G2192
ayant
V-PPA-AMP
πληγὰς
G4127
plaies (coups, fléaux)
N-AFP
ἑπτὰ
G2033
sept
Adj-AFP
τὰς
G3588
les
Art-AFP
ἐσχάτας
G2078
derniers
Adj-AFP
ὅτι
G3754
que (car)
Conj
ἐν
G1722
en
Prep
αὐταῖς
G846
eux
PPro-DF3P
ἐτελέσθη
G5055
fut achevée (accomplie)
V-AIP-3S

G3588
le (la)
Art-NMS
θυμὸς
G2372
colère
N-NMS
τοῦ
G3588
de
Art-GMS
Θεοῦ
G2316
Dieu
N-GMS
1
Ἀναβλέψας
G308
Ayant levé les yeux
V-APA-NMS
δὲ
G1161
maintenant
Conj
εἶδεν
G3708
il vit
V-AIA-3S
τοὺς
G3588
ceux
Art-AMP
βάλλοντας
G906
jetant
V-PPA-AMP
εἰς
G1519
dans
Prep
τὸ
G3588
le
Art-ANS
γαζοφυλάκιον
G1049
trésor
N-ANS
τὰ
G3588
les
Art-ANP
δῶρα
G1435
dons (cadeaux)
N-ANP
αὐτῶν
G846
des
PPro-GM3P
πλουσίους
G4145
riches
Adj-AMP